این بخش جهت افزایش بهره وری و استفاده بهتر از امکانات نرم افزار، ویژه ی مشتریان نرم افزار ارتباط با مشتری نیماد راه اندازی شده است.

در این بخش فایل های آماده ای جهت استفاده در بخش های مختلف سیستم ارتباط با مشتری از جمله انواع قالب ها، انواع گزارشات، پیش فرض های سیستم، انواع گردش کار، قالب های حسابداری و نمونه های متعددی از فرم ها، جهت اضافه کردن به نرم افزار مشتریان قرار داده شده است.